Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm

-

SỞ KH VÀ CN ĐỒNG THÁP                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                      

CHI CỤC TIÊU CHUẨN                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

  

Số :    /BC- TĐC                       Đồng Tháp,  ngày    tháng     năm 2011

                           

BÁO CÁO

Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 6 tháng đầu năm 2011

và kế hoạch nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2011

 

I - Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 6  tháng  đầu năm 2011.

1 - Công tác Quản lý Đo lường :

+ Kết quả kiểm định phương tiện đo của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

 

STT

Tên Phương tiện đo

Số lượng

Đạt

Ghi chú

01

Cân bàn

27

27

 

02

Cân đồng hồ

520

520

 

03

Cân Kỹ thuật

178

178

 

04

Cột bơm nhiên liệu

517

517

 

05

Đồng hồ điện

14333

14333

 

06

Huyết áp kế

 

 

 

 

Tổng cộng

15575

15575

 

 

+ Kết quả kiểm định phương tiện đo của Điện lực Đồng Tháp

 

STT

Tên phương  tiện đo

Số lượng

Đạt

Khôngđạt

01

Công tơ điện 01 pha

40520

40520

 

02

Biến áp TU

100

    100

 

03

Công tơ điện 03 pha

389

    389

 

04

Biến dòng TI trung thế

257

    251

06

05

Biến dòng TI hạ thế

325

    271

54

 

Tổng cộng

41591

41531

 

 

2 - Công tác Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng:

          - Triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) năm 2011 đến các tổ chức, doanh nghiệp trong Tỉnh và có 04 doanh nghiệp đăng ký tham dự là : Công ty TNHH Vĩnh Hoàn, CTy CP Thực phẩm Bích Chi, Cty CP thức an thủy sản Hùng Vương Tây Nam, Cty CP Dược phẩm Imexpharm.

         - Triển khai khảo sát chất lượng phân bón và thức ăn thủy sản trên thị trường và đạtt kết quả như sau:

           Mua 50  mẫu phân bón và gửi kiểm nghiệm có  21 mẫu đạt chất lượng công bố, chiếm tỷ lệ 42%

           Mua 49 mẫu  thức ăn thủy sản  và gửi kiểm nghiệm có 28 mẫu đạt chất lượng công bố, chiếm tỷ lệ 57,2%

         - Tham gia Đoàn Thanh tra Sở KH-CN về Đo lường, Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và sở hữu trí tuệ tại 15 cở sở (06 tiệm vàng, 09 CH xăng dầu) và phát hiện 02 cơ sở vi phạm về đo lường.

          - Tham gia Đoàn kiểm tra do Chi cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa Miền Nam chủ trì tại TP. Cao Lãnh tại 04 cửa hàng (01 CS kinh doanh MBH; 01 CS kinh doanh xăng dầu; 02 CS kinh doanh thiết bị điện - điện tử), kết quả như sau:

          +Tổng số mẫu kiểm tra: 20 mẫu (18 mẫu kiểm tra nhãn, 02 mẫu xăng dầu).

          +Số mẫu ghi nhãn không phù hợp quy định: 11/18, chiếm tỷ lệ hơn 60%.

          +Có 06/18 mẫu  không có giấy chứng nhận hợp quy, chiếm tỷ lệ gần 34%

          - Chi cụcTCĐLCL chủ trì phối hợp với 02 đơn vị (Chi cục Quản lý Thị trường Tỉnh và Phòng Kinh tế/ Kinh tế - Hạ tầng huyện, thị xã, thành phố) thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về đo lường đối với hàng đóng gói sẵn theo định lượng trong kinh doanh gas tại  các huyệnTân Hồng, Hồng Ngự, Cao Lãnh, Châu Thành và TP. Cao Lãnh. Đoàn đã kiểm tra hàng đóng gói sẵn tại 19 cơ sở với 39 mẫu  và có 01 mẫu không đạt chuyển ngành QLTT xử lý vi phạm.

- Hỗ trợ Phòng KT-HT huyện Tân Hồng kiểm tra đo lường phép đo trong thương mại bán lẽ đối với phương tiện đo thuộc diện kiểm định nhà nước (cột đo nhiên liệu) trên địa bàn Huyện  tại 06 cơ sở và không phát hiện vi phạm.

 

3 - Công tác Hành chính -Tổng hợp và TBT:

          - Xây dựng và ban hành  Mục tiêu Chất lượng của phòng và của Chi cục năm 2011.

          - Cập nhật 23 tin cảnh báo, một số Quy chuẩn kỹ thuật mới ban hành lênbản tin và trên trang web TBT – Đồng Tháp .

          -  Biên tập, in và phát hành 5 bản tin  TBT trong 6 tháng đầu năm 2011.

 

4- Công tác khác:

          - Xây dựng Kế hoạch triển khai ISO hành chính cho cơ quan quản lý nhà nước giai đoạn 2011-2013 và đang trình UBND Tỉnh phê duyệt,

          - Tham mưu Sở KHCN trình UBND Tỉnh ban hành Qui chế phối hợp kiểm tra chất lượng hàng hóa trên thị trường theo QĐ 36 của Thủ tướng Chính phù.

          - Tham gia Hội đồng định giá định giá tài sản  của tỉnh 20 lần.

          - Xin chủ trương xây dựng Đề án Năng suất chất lượng tại địa phương

II.NHẬN XÉT

         Nhận xét

Hoạt động Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2011 đạt kết quả cao hơn  so với cùng kỳ năm 2010, đặc biệt là chỉ tiêu số lượng dụng cụ đo kiểm định tăng hơn 300 %, ... hoạt động kiểm tra đo lường cấp huyện đang có chiều hướng tốt. Ngoài ra hoạt động khảo sát về chất lượng các sản phẩm, hàng hóa đã hỗ trợ nhiều cho hoạt động quản lý chất lượng của cơ quan chuyên ngành. Ngoài những kết quả nỗi bật nêu trên, Chi cục đã hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên như: Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2011; Hoạt động xuất bản bản tin TBT; Đào tạo nghiệp vụ; Báo cáo theo dõi tiến độ xây dựng ISO hành chính; Lập kế hoạch xây dựng và mở rộng ISO hành chính giai đoạn 2011-2013,...

Thuận lợi

 Được sự quan tâm hỗ trợ của Lãnh đạoSở KH&CN  và Tổng cục TCĐLCL về  kinh phí, đào tạo nghiệp vụ TĐC

  Sự tham gia phối hợp của các ngành trong công tác thanh tra, kiểm tra về đo lường, chất lượng, nhất là cơ quan Quản lý thị trường, các phòng Kinh tế/ Kinh tế-Hạ tầng các huyện, thị xã , thành phố.

Khó khăn

Thiếu xe  ô tô phục vụ công tác kiểm tra TCĐLCL trên thị trường

Biên chế nhân sự ít trong khi tốc  độ phát triển doanh nghiệp hiện nay của địa phương ngày càng nhiều.

III - Kế hoạch nhiệm vụ  6 tháng cuối năm 2011        

1- Công tác Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng:  

          -Tiếp tục triển khai Giải thường Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) tại Đồng Tháp và  hướng dẫn doanh nghiệpviết báo cáo 7 tiêu chí  GTCLQG năm 2011

          - Tham mưu Sở KH-CN tổ chức tổng kết Đề án ISO hành chính  giai  đoạn 2005-2010 và triển khai mở rộng ISO hành chính  giai đoạn 2011-2013 theo QĐ 118 của Chính phủ.

          - Phối hợp Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 3 xây dụng Dự án Năng suất chất lượng địa phương theo hướng dẫn của Tổng cục TCĐLCL.

            -Tổ chức khảo sát chất lượng hàng hóa trên thị trường.

          - Thành lập Đoàn kiểm tra chuyên ngành về đo lường hàng đóng gói sẵn theo định lượng.

          - Tiếp tục hỗ trợ công tác kiểm tra đo lường cấp Huyện.

2- Công tác Quản lý Đo lường:

            - Kiểm định định kỳ, đột xuất cho các  tổ chức, công dân trong và ngoài tỉnh có yêu cầu.

 3- Công tác Hành chính Tổng hợp:

          -Theo dõi và hoàn chỉnh thủ tục sửa chữa trụ sở Trạm  Kiểm định Sa đéc.                                                     

          - Mở lớp đào tạo học viên quản lý buôn bán  khí hóa lòng (LPG-gas) theo Thông tư 12 của Bộ KH và CN.

          - Tiếp tục  duy trì cải tiến  Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 của Chi cục.

          - Biên tập và phát hành Bản tin TBT theo kế hoạch năm 2011.

          - Cử cán bộ tập huấn đào tạo nghiệp vụ và quản lý nhà nước

 

                                                             

 Nơi nhận:                                                                            CHI CỤC TRƯỞNG

- Sở KH & CN( Báo cáo);                                                  

- Trang web Chi cục;

- Chi cục TĐC An Giang, Tiền Giang, Kiên Giang;    

- Lưu VT.